Hållbarhetspolicy

Vi kommer att använda Travelife-plattformen för att rapportera om våra hållbarhetsframsteg och för att övervaka och utvärdera framstegen. Vår avsikt är att offentligt kommunicera vår hållbarhetsprestanda med hjälp av Travelife-rapporten vartannat år.

Austria Travel följer alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser som rör arbetsrätt, mänskliga rättigheter, barns rättigheter, miljöförvaltning, vilda djur och växter samt markanvändning. Vi följer en strikt etisk kod, inklusive en nolltoleranspolicy för korruption, mutor, tvångsarbete och diskriminering.

Vi är fast beslutna att hålla det direkta fotavtrycket från vår affärsverksamhet så minimalt som möjligt och prioriterar aktivt cirkulär ekonomi (minska, återanvända, återvinna).

 • Vi följer alla lokala och nationella bestämmelser om miljölagstiftning
 • Skriv bara ut när det är absolut nödvändigt, och när du skriver ut ska du alltid skriva ut dubbelsidigt i gråskala. Papper ska alltid vara FSC-certifierat eller likvärdigt, med företräde för den högsta andelen material som återvunnits efter konsumtion
 • Energibesparande åtgärder finns på plats i alla gemensamma utrymmen
 • All utrustning och belysning är energieffektiv och stängs av/kopplas ur/går i viloläge när den inte används
 • Vattenbesparande åtgärder finns i alla gemensamma utrymmen och toaletter, inklusive vattenuppsamling i externa områden
 • Observera att våra lokaler är i kontorshotell och vi har bara begränsade påverkansmöjligheter.

Austria Travel föredrar att arbeta med partners som delar företagets engagemang för hållbarhet. Detta innebär att vi föredrar partners som har ett skriftligt hållbarhetsuttalande som en integrerad del av sin affärspolicy och/eller en tydlig hållbarhetspolicy på plats.

Austria Travel föredrar att arbeta med leverantörer på destinationerna som är lokalt ägda eller förvaltade, använder lokala och säsongsbetonade produkter och tjänster och gynnar det lokala samhället genom att anställa lokalt och rättvist och genom att tillhandahålla rättvisa arbetsvillkor.

När det är möjligt föredrar Austria Travel att välja partnerföretag som uppfyller turismspecifika, internationellt erkända (GSTC-ackrediterade) certifieringar eller andra hållbarhetscertifieringar som B Corp eller ISO.

Austria Travel förväntar sig att dess leverantörer följer en [uppförandekod/etisk kod], som omfattar följande ansvarsfulla affärsmetoder:

 • Följa alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser
 • Respektera alla mänskliga rättigheter, inklusive arbetsrätt, barns rättigheter och kvinnors rättigheter
 • Engagera sig för rättvisa anställningsvillkor
 • Följa policyer mot korruption, mutor, ocker och diskriminering
 • Skydda barn från (sexuellt) utnyttjande genom turism
 • Skydda miljön och naturresurserna
 • Agera i lokalsamhällenas bästa intresse

Vi tillåter inte köp av souvenirer som innehåller hotade flora- och faunaarter, olagligt erhållna historiska/arkeologiska föremål, droger eller olagliga ämnen, och följer lokala och internationella lagar som finns på plats för att förhindra detta.

Vilda djur och växter får inte konsumeras, visas upp, säljas eller handlas med, utom som en del av en reglerad verksamhet som säkerställer att deras användning är hållbar och i enlighet med lokal, nationell och internationell lagstiftning.

Vid val av transportmedel för gäster och affärsrelaterade resor åtar sig Austria Travel att välja de mest miljövänliga alternativ som finns tillgängliga för resor till, från och inom destinationen – med hänsyn till avstånd, pris, rutt och komfort.

Våra kunders bästa är en prioritet. Därför har vi en tydlig personuppgiftspolicy för att säkerställa

 • Rättslig efterlevnad i alla avseenden
 • Att kunderna och deras uppgifter skyddas
 • Att kunderna vet hur deras information används

Austria Travel strävar efter att i marknadsföring och kommunikation vara sanningsenligt i alla situationer och vid alla tidpunkter. Vi erbjuder produkter och tjänster som lever upp till det vi påstår.

 • Vi håller våra uttalade och underförstådda åtaganden och löften.
 • Vi är emot greenwashing och står bakom våra hållbarhetspåståenden till 100 %.
 • Vi strävar efter att vara inkluderande och representativa i vår marknadsföring och att alltid ta hänsyn till kulturell, religiös och etnisk känslighet.

Austria Travel upprätthåller en öppen kommunikation med våra kunder och har ett fungerande utvärderingssystem.

Implementeringen av vår hållbarhetspolicy leds av Manfred Rusner som kan nås på [email protected].

Vill du veta mer?

Läs om vårt enagemang för hållbar turism.

Austria Travel is Travelife Partner Logo
Austria Travel is Travelife Partner and committed to sustainability