Resevillkor

Allmänna resevillkor för paketresor

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

Utskriftsvänlig version (PDF) av Austria Travels resevillkor..

Läs resevillkoren här på hemsidan:

1. AVTALET

I avtalet ingår information om det aktuella researrangemanget inklusive
den bokningsbekräftelse som resenären får från Austria Travel.

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat
resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta
resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om
paketresor.

Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har
bekräftat resenärens beställning (bokningsbekräftelse) och resenären
inom avtalad tid har betalat överenskommen anmälningsavgift enligt
arrangörens anvisningar.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats.
Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt.
Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och
eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om
huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller
avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta
bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell
återbetalning sker till huvudresenären.

Huvudresenären ansvarar för att hen kan nås av viktiga meddelanden
under de kontaktuppgifter som hen har meddelat Austria Travel.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges
vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara
högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

Intyg visande på samtliga målsmäns godkännande ska insändas till
arrangören innan betalning av resan görs.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära.
Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan
precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

För resor med reguljärt flyg kan avgångstider komma att ändras med kort
varsel.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om
pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för
resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet
endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de
tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga
tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran
ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av
arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera
bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla
uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med
passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören
förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska
kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för
det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören
eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av
adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för
arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna
genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast
vid bokningstillfället.

För guidade vandringar är minimiantalet vanligen 16 deltagare. För
guidade alpina vandringar är minimiantalet vanligen 6 deltagare. För
guidade temaresor varierar minimiantalet deltagare.

I resfakta för den aktuella resan anges det minsta och maximala antalet
resenärer – om tillämpligt.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt
ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett
när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka.
Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

Resenären har inte rätt till återbetalning av outnyttjad resa eller
outnyttjade delar av en resa.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt
framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt
obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av
avtalet.

Slutbetalningen för resan skall vara arrangören tillhanda senast 40
dagar före avresa om inte annat särskilt angivits. Har inte full
betalning för resan kommit arrangören tillhanda senast 40 dagar före
avresedagen, om inte annat särskilt avtalats, äger arrangören rätt att
betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig
anmälningsavgiften.

Vid bokning av resa mindre än 40 dagar före avresa skall det totala
priset för resan omedelbart betalas.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första
delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i
förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda inom tio dagar efter
bokningsförfrågan skickats in.

Anmälningsavgiften är ca 20 % av resans pris. Aktuell avgift framgår av
bokningsbekräftelsen.

Anmälningsavgiften räknas som en delbetalning av totalpriset för resan.

För bokningar inkomna inom 21 dagar före resans anträdande, tillkommer en bokningsavgift på 250 kr. Bokningsavgiften är per bokning, inte per resenär.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har
arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

Resenären ska kunna visa fullgjord betalning före avresan.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på
inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för
endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en,
har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella
kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta.
Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från
arrangören eller annan.

Om resenären vill ändra avtalet, genom att exempelvis byta resa, ändra
ankomstdag eller avboka en övernattning, räknas det som en avbokning
och en ny bokning enligt gällande pris vid ombokningstillfället. Vid
ombokning tidigare än 40 dagar före avresa är ombokningsavgiften minst
300 kronor per bokning. Vid ombokning mindre än 40 dagar före avresa
tas en ombokningsavgift ut i enlighet med gällande villkor för
avbeställning.

Vanligen tas ingen ombokningsavgift ut om avtalet utökas, exempelvis
med fler resenärer eller om ett tillval görs till resan.

Vid ändring av felstavat namn eller tillägg av namn vid reguljärflyg
kan det göras om det tillåts av flygbolaget. Den administrativa
kostnaden är 300 kr per person samt den kostnad som tas ut av
respektive bolag. Kontakta Austria Travel för information om ändring är
möjlig och avgiftens storlek.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig
rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören
drabbas av till följd av avbeställningen.

Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter
baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har
uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt
till en skälig avbeställningsavgift.

Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften.

Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa skall resenären
erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.

Vid avbeställning senare än 40 dagar, men tidigare än 14 dagar före
avresa skall resenären erlägga 50 % av resans pris i avbokningskostnad,
dock lägst anmälningsavgiften.

Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar före
avresa skall resenären erlägga 80 % av resans pris i avbokningskostnad,
dock lägst anmälningsavgiften.

Sker avbeställningen senare än 8 dagar före avresa skall resenären
betala hela resans pris i avbokningskostnad.

För paketresor med reguljärt flyg gäller följande: För många
reguljärflygbiljetter gäller att de inte är återbetalningsbara. Skatter
och avgifter återbetalas aldrig. Därutöver gäller flygbolagets villkor
för avbeställning och återbetalning. Vissa flygbiljetter är inte
återbetalningsbara.

Vid avbeställning av bokning av endast boende kan boendets eller förmedlingstjänstens villkor för avbeställning och återbetalning tillkomma.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor
för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att
transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler
ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan
underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse
som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig
tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får
inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören.
Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

Avgiften för överlåtelse är 500 kr per bokning. Ytterligare kostnader
kan tillkomma.

Överlåtelse av resa med reguljärt flyg kan endast överlåtas om detta
tillåts av flygbolaget. För sådan överlåtelse gäller respektive
flygbolags villkor inklusive villkor gällande överlåtelseavgift.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot
arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för
resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören
informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt
på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre
ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller
skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt,
erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan
avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar
i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel
av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning
föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per
bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits
ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får
vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om
prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till
ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista
20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja
priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset
enligt 5.2.3.

Austria Travels prisgaranti

Prisgarantin gäller när anmälningsavgiften för resan har inkommit till
Austria Travel. Prisgarantin innebär att priset inte kommer att höjas
på grund av ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga
avgifter eller valutakurser. Garantin omfattar inte kostnadsökningar
avseende bokade tillval i resan, exempelvis kostnader för lokala
guider, måltider, greenfee och liknande.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring,
t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste
resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören
angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om
ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och
senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans
pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga
och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om
genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet
väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet
eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära
omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig,
terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären
har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon
avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna
punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall
rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och
extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet
ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan
angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter
rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för
uppsägning.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa
felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet
om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga
kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till
prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan
tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst
likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte
erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i
förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana
alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle
tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses
vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har
rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till
prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som
arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet
och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har
rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har
sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig
hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan
innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på
resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet
beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till
tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet
beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri
från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som
arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma
gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan
föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet
angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet
angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar

• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar

• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren
förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i
möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan
tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre
gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada
eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom
skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar
arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om
möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller
ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett
sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

Resenären ska på resmålet meddela Austria Travel eller dess
representant om det upptäckta felet. Detta så att felet kan åtgärdas
omedelbart.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller
återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och
heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som
lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar.
Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan
och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om
resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva
avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som
resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter
för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum,
vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha
avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från
arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund
av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av
avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från
arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits
av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är
skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

Om resenär uteblir från utresa med reguljärflyg, avbokas automatiskt
hemresan och ingen ersättning eller alternativ transport utgår. Resan
avbokas automatiskt av flygbolaget vilket ligger utanför Austria
Travels kontroll.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig
att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel
vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och
konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan
hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från
resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen
av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: https://ec.europa.eu

12. SÄRSKILDA RESTYPER

12.1 Aktivitetsresor

Austria Travels vandrings-, cykel- och vinterresor är inte lämpliga för
personer med nedsatt rörlighet. Det gäller även för andra resor där
aktiviteter som vandring, cykling, m.m. är ett givet inslag.

13. RESERVATION OM ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att före avslut av avtal med resenären kunna
ändra uppgifter och avtalsvillkor för resan. Vi reserverar oss för
eventuella tryck- och korrekturfel.

Reviderad: 19-05-10