Austria Travels resevillkor

Allmänna resevillkor för paketresor

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

Läs resevillkoren här på hemsidan. De särskilda villkoren är markerade med kursiv stil.

1. AVTALET

I avtalet ingår information om det aktuella researrangemanget på Austria Travels hemsida inklusive den bokningsbekräftelse som resenären får från Austria Travel.

1.1       Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning (bokningsbekräftelse) och resenären inom avtalad tid har betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.2       Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3       Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

Intyg visande på samtliga målsmäns godkännande ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.4       Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

För resor med reguljärt flyg kan avgångstider ändras med kort varsel.

1.5       Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6       Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7       Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8       Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9       Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10     Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

Huvudresenären ansvarar för att hen kan nås under de kontaktuppgifter som hen har meddelat Austria Travel.

1.11     För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

För guidade vandringar är minimiantalet vanligen 16 deltagare. För guidade alpina vandringar är minimiantalet vanligen 6 deltagare. För guidade temaresor varierar minimiantalet deltagare.

I resfakta för den aktuella resan anges det minsta och maximala antalet resenärer – om tillämpligt.

1.12     Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

Resenären har inte rätt till återbetalning av outnyttjad resa eller outnyttjade delar av en resa.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1       Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2       Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

Slutbetalningen för resan skall vara arrangören tillhanda senast 40 dagar före avresa om inte annat särskilt angivits i bokningsbekräftelsen. Har inte full betalning för resan kommit arrangören tillhanda senast 40 dagar före avresedagen, om inte annat särskilt avtalats, äger arrangören rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.

Vid bokning av resa mindre än 40 dagar före avresa skall det totala priset för resan omedelbart betalas.

För vissa resor ska slutbetalningen vara arrangören tillhanda 45 dagar eller tidigare före avresa. Det gäller vanligen flodkryssningar, båtcyklingar och resor där flyg ingår. Aktuellt förfallodatum anges i bokningsbekräftelsen.

2.3          Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda inom tio dagar efter bokningsförfrågan skickats in.

Anmälningsavgiften är 20 % av resans pris, avrundat till närmast högre 100-tal kronor, men lägst 1.000 per person. För vissa resor kan anmälningsavgiften var högre. Det gäller vanligen flodkryssningar och båtcyklingar. Aktuell avgift framgår av bokningsbekräftelsen.

Anmälningsavgiften räknas som en delbetalning av totalpriset för resan.

Bokningar inkomna inom 21 dagar före resans anträdande prioriteras. För dessa prioriterade bokningar tillkommer en avgift på 250 kr per bokning. Gäller inte för bokningar av boenden.

2.4       Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

Resenären ska kunna visa fullgjord betalning före avresan.

2.5       Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6       Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1       Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

Vid ändringar i bokningen tar Austria Travel ut en ändringsavgift på 500 kr per ändring plus eventuella tillkommande kostnader.

Vanligen tas ingen ändringsavgift ut om avtalet utökas, exempelvis med fler resenärer eller om ett tillval görs till resan.

Vid ändring av felstavat namn eller tillägg av namn vid reguljärflyg kan det göras om det tillåts av flygbolaget. Den administrativa kostnaden är 250 kr per person samt den kostnad som tas ut av respektive bolag.

3.2       Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

Avbeställningskostnaden är alltid lägst anmälningsavgiften.

Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.

Vid avbeställning senare än 40 dagar, men tidigare än 30 dagar före avresa skall resenären erlägga 40 % av resans pris i avbokningskostnad, dock lägst anmälningsavgiften.

Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresa skall resenären erlägga 60 % av resans pris i avbokningskostnad, dock lägst anmälningsavgiften.

Sker avbeställningen senare än 14 dagar före avresa skall resenären betala hela resans pris i avbokningskostnad.

För paketresor med reguljärt flyg gäller följande: För många reguljärflygbiljetter gäller att de inte är återbetalningsbara. Skatter och avgifter återbetalas aldrig. Därutöver gäller flygbolagets villkor för avbeställning och återbetalning. Vissa flygbiljetter är inte återbetalningsbara.

Vid avbeställning av bokning av endast boende kan boendets eller förmedlingstjänstens villkor för avbeställning och återbetalning tillkomma.

Särskilda tidsbegränsade ombokningsvillkor kan förekomma och beskrivs på hemsidan: https://austriatravel.se/ufaqs/gratis-ombokning-av-din-resa/

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1       Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan till exempel vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2       Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

Avgiften vid överlåtelse är 500 kr per person samt eventuellt tillkommande kostnader från tredje part.

Överlåtelse av resa med reguljärt flyg kan endast överlåtas om detta tillåts av flygbolaget. För sådan överlåtelse gäller respektive flygbolags villkor inklusive villkor gällande överlåtelseavgift.

4.3       Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1       Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2       Ändring av priset

5.2.1    Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2    Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3    Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader. 

5.2.4    Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning. 

5.2.5    Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. 

5.2.6    Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

Austria Travels prisgaranti

Prisgarantin gäller när anmälningsavgiften för resan har inkommit till Austria Travel. Prisgarantin innebär att priset inte kommer att höjas på grund av ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser. Garantin omfattar inte kostnadsökningar avseende tjänster och bokade tillval i resan, exempelvis kostnader för flyg, transfer, lokala guider, måltider, greenfee och liknande.

5.3       Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1    Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, till exempel om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2    Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4      Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1    Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2    Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3    För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1       Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2       Väsentliga fel

6.2.1    Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2    Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3    Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4    Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1      Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2       Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3       Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4       Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5       Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6       Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 

8. REKLAMATION

8.1       Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

Resenären ska på resmålet meddela Austria Travel eller dess representant om det upptäckta felet. Detta så att felet kan åtgärdas omedelbart.

8.2       Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1       Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2       Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3       Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1    Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2    Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3    Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4     Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4       Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

Om resenär uteblir från utresa med reguljärflyg, avbokas automatiskt hemresan och ingen ersättning eller alternativ transport utgår. Resan avbokas automatiskt av flygbolaget vilket ligger utanför Austria Travels kontroll.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionen: http://ec.europa.eu/odr.

12. SÄRSKILDA RESTYPER

12.1     Aktivitetsresor

Austria Travels vandrings-, cykel- och skidresor är inte lämpliga för personer med nedsatt rörlighet. Det gäller även för andra resor där aktiviteter som vandring, cykling och liknande är ett givet inslag.

13. RESERVATION OM ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att före avslut av avtal med resenären kunna ändra uppgifter och avtalsvillkor för resan. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel.

Reviderad: 23-11-27