Austria Travels personuppgiftspolicy

Allmänt om Austria Travels personuppgiftspolicy

Austria Travel Sweden AB, org.nr 556896-1170, (Austria Travel) värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna Personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Därigenom efterföljs GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Austria Travel är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi finns att nå på [email protected] och på telefon 0703-85 22 02.

Hur vi samlar in personuppgifter?

Vi samlar in information om dig eller om andra personer på din bokning som du lämnar när du exempelvis bokar en resa, tilläggstjänst, vid personlig kontakt samt vid event, när du registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i en tävling, svarar på enkäter, e-postar, ringer eller tar kontakt med vår kundtjänst.

Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?

Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra vårt reseavtal med dig. Om vi inte har en avtalsrelation eller någon annan laglig grund för att hantera dina personuppgifter som stöd, har du gett oss ditt samtycke att behandla dem för att exempelvis kunna skicka dig nyhetsbrev.

För vilka ändamål samlas uppgifterna in?

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring resetjänsten eller någon av de andra tjänsterna vi tillhandahåller. Bland annat används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för själva resan.

Dina kontaktuppgifter och din bokningsinformation kan också komma att användas vid kundundersökningar.

Hur länge sparas informationen?

Efter avslutad resa sparas dina kunduppgifter och resehistorik i två år om du inte aktivt samtyckt till att vi får behålla dina uppgifter längre. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi måste spara dina uppgifter.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev kan du närsomhelst tacka nej till fortsatta utskick.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?

För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, dvs. flygbolag, hotell, etc. Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Godkänner du cookies så kommer Google att använda din data. Läs mer på Google’s Privacy & Terms site.

Personuppgifter i tredje land

Vi arrangerar resor enbart inom EU. Inga personuppgifter lämnas utanför EU/EES.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer i så fall att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter i enlighet med ditt önskemål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt. Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Revidering: 21-10-19